KIINTEÄHINTAISET PALVELUT

Klikkaa otsikosta tarkempi kuvaus auki.

Testamentilla henkilö voi määrätä omaisuutensa jakamisesta kuoleman jälkeen, muutoin sovellettavaksi tulee lain mukainen perimysjärjestys. Testamentti on tehtävä määrämuotoisena kahden henkilön todistamana.

Testamentin laadin aina kiinteään 370 euron hintaan. Muutokset ja päivitykset laatimaani testamenttiin maksavat 185 euroa. Voin tarvittaessa säilyttää testamentin kaksoiskappaletta tallelokerossani.

Testamentin laatimiseen sisältyy:
• Alkuneuvottelu puhelimitse, tapaamisella tai sähköpostilla, jossa selvitän testamentin tekijän tarkoituksen ja tahdon
• Varojen ja velkojen selvittäminen (tarvittaessa)
• Perimysjärjestyksen, lesken oikeuksien sekä verotuksen selvittäminen
• Esittelen vaihtoehtoehdot ja luonnoksen testamentiksi ja mahdolliset lisämääräykset (mm. lakiosa, lasten puolisoiden avio-oikeus, kansainvälisten tilanteiden huomioiminen)
• Laadin testamentin, joka voidaan allekirjoittaa toimistollani tai luovutan ohjeet allekirjoittamista ja todistamista varten

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jossa selvitetään ketkä ovat perillisiä sekä vainajan varojen ja velkojen määrä. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä.

Perunkirjoitus maksaa 550-1.100 euroa. Lisäksi laskutan virkatodistusten ja muiden asiakirjojen hankkimisesta aiheutuvat kulut.

Perunkirjoitukseen sisältyy:

 • Vainajan varojen ja velkojen selvittäminen sekä sukuselvitys
 • Tarvittavien asiakirjojen hankkiminen yhteistyössä pesänosakkaiden kanssa
 • Perintöveron määrän arviointi sekä oikeellisuuden varmistaminen
 • Perukirja laatiminen perunkirjoitustilaisuudessa toimistollamme
 • Lisäksi autan kaikissa viranomais- ja pankkiasioissa, joita omaisen kuolema aiheuttaa

Avioehdolla puolisot voivat sopia omaisuuden jakautumisesta avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä eroon tai kuolemaan. Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan, mutta avioehdolla voidaan sopia, että kaikki tai osa omaisuudesta on avio-oikeuden ulkopuolella.

Avioehdon hinta on 220 euroa, johon lisätään maistraatin rekisteröintimaksu 70 euroa.

Avioehdon laatimiseen sisältyy:

 • Alkuneuvottelu puhelimitse, tapaamisella tai sähköpostilla, jossa selvitetään puolisoiden toiveet ja tarkoitus sekä varallisuusasema
 • Kerron avio-oikeudesta ja avioehdosta sekä selvitän vaihtoehdot
 • Avioehdon laatiminen ja allekirjoittaminen sekä rekisteröinti maistraattiin

Avioeron jälkeen tehdään ositus eli jaetaan omaisuus. Puolisot voivat sopia osituksesta keskenään tai se voidaan tehdä pesänjakajan kanssa. Sopimusositus voidaan tehdä, kun ex-puolisot ovat omaisuuden jaosta yhteisymmärryksessä. Toimitusositus tehdään riitaisissa tapauksissa, jolloin tuomioistuin määrää pesänjakajan hoitamaan asian. Ositussopimus maksaa 550 euroa.

Ositussopimuksen laatimiseen sisältyy:

 • Alkuneuvottelu, ex-puolisoiden toimittamiin asiakirjoihin perehtyminen (tiedot varoista ja veloista) sekä mahdollisten kauppakirjojen tarkistaminen
 • Omaisuuden luettelointi ja erillinen osituslaskelma
 • Ositussopimusta laadittaessa yhteydenottojen määrä ei ole rajoitettu, vaan vastaan kaikkiin kysymyksiinne ja avustan sovun löytymisessä
 • Ositussopimuksen laatiminen, asiakirjan läpikäynti, allekirjoittaminen ja todistaminen

Puolisoiden välille voidaan laatia edunvalvontavaltakirjat niin, että kun henkilön terveydentila huonontuu niin, ettei hän pysty enää huolehtimaan itse asioistaan, voi toinen puoliso edustaa häntä.

Edunvalvontavaltakirjojen hinta on 440 euroa, joka sisältää:

 • Alkuneuvottelun, asioiden merkityksen selvittämisen ja vaihtoehtojen läpikäynnin
 • Perhe- ja varallisuustilanteen selvittäminen
 • Valtakirjojen sekä käyttöönottoon liittyvän ohjeistuksen laatiminen, allekirjoittaminen ja todistaminen